Política de cookies

Acceptar A clubgadex.com utiltzem cookies pròpies i de tercers per oferir millor experiència de navegacio i una atenció personalitzada. Si segueixes navegant, entenem que acceptes l'ús de les cookies al nostre lloc.Si desitjes més informació o modificació de l'ús de les cookies, llegeix la nostra política de cookies

La normativa del club

Article 1.- Objectiu

L’objectiu del present reglament és el de regular l’estructura i desenvolupament disciplinari esportiu de Club Esportiu GADEX (en endavant Club). El present reglament de règim intern, serà d’aplicació a tots/es els jugadors/es, pares/mares, tècnics (monitors/es - entrenadors/es), delegats/des i directius relacionats amb el Club.


Article 2.- Àmbit d’aplicació

La pertinença a qualsevol estament relacionat amb el Club (jugador/a, tècnic (monitor/a - entrenador/a), delegat/da, pare/mare o directiu) suposa l’acceptació del present reglament de disciplina i el seu desconeixement no eximirà en cap cas del seu compliment.
Un jugador/a pertany al club en el moment en que la família del mateix lliura la fitxa de soci de la temporada.
Una família (pare-mare) pertany al club en el moment en que signa la fitxa del jugador/a de la temporada.
Un delegat/da (en principi ha de ser pare-mare d’un jugador/a de qualsevol de les categories del club), pertany al club en el moment en que el representa a una competició qualsevol realitzant funcions a la taula d’anotadors/es.
Un tècnic pertany al club en el moment en que passa a prestar els seus serveis professionals esportiu (amb contracte laboral).
Un directiu pertany al club, en el moment en que figura a l’acta de constitució de l’entitat o renovació de junta directiva fins que rebutgi o sigui rellevat del seu càrrec.

Article 3.- La Comissió Disciplinària

La Comissió Disciplinària tindrà com a objectiu el decidir i consensuar sobre els possibles casos i la seva resolució als relacionats amb actes d’indisciplina que poguessin sorgir a qualsevol acte o activitat relacionat amb el tarannà diari del Club.
Aquesta Comissió Disciplinària estarà formada per un nombre imparell on figurarà un (1) membre de la Junta Directiva, un (1) delegat/da de qualsevol dels equips federats de la secció corresponent (a ser posible el delegat/da federatiu/va) i un (1) jugador/a de la categoria màxima a cada temporada (a ser possible el capità/na).
La Comissió Disciplinària serà la mateixa per a tota la temporada en curs i podrà seguir en temporades successives si no hi ha desig manifest de cap dels seus integrants d’abandonar-la o ser substituït/da.
En cap cas, dos membres de la Comissió podran tenir relació de parentesc.

Article 4.- Els esportistes i la resta de persones vinculades amb el Club

DRETS DELS JUGADORS/RES
1.    El jugador/a amb fitxa vigent del Club mereix el respecte i la consideració dels pares/mares dels altres jugadors/es, dels monitors/es, dels entrenadors/es i dels directius de l’entitat.  
2.    Els jugadors/es tenen el dret de disposar, en la mesura que estigui a l’abast del Club, dels mitjans tècnics i humans adients i dels espais necessaris per entrenar i desenvolupar les competicions del cap de setmana.
3.    Tots/es els/les jugadors/es tenen els mateixos drets davant del Club per la qual, davant de qualsevol incompliment, poden recórrer a la Comissió de Disciplina.  

OBLIGACIONS DELS JUGADORS/ES, TÈCNICS, PARES-MARES I DIRECTIUS
 1.    Els jugadors/es hauran de mostrar respecte a la resta de components del Club: companys/es, tècnics, pares/mares i directius així com al personal empleat on es desenvolupin les competicions.
2.    Els tècnics (monitors/es i entrenadors/es) hauran de mostrar respecte a la resta de components del Club: companys/es, pares/mares i directius així com al personal empleat on es desenvolupin les competicions.
3.    Els pares/mares/tutors hauran de mostrar respecte a la resta de components del Club: tècnics, altres pares/mares i directius així com al personal empleat on es desenvolupin les competicions.
4.    Els directius hauran de mostrar respecte a la resta de components del Club: companys/es directius, monitors/es, entrenadors/es i  pares/mares així com al personal empleat on es desenvolupin les competicions.
5.    Jugadors/es, tècnics, pares/mares i directius hauran de respectar les instal·lacions on es realitzin els entrenaments i les competicions (local i domicili); guixetes, vestidors (i tots els seus accessoris),… complint les normes particulars de cada instal·lació.  
6.    Els jugadors/es hauran de respectar el material proporcionat pel Club per desenvolupar els entrenaments i les competicions.
7.    Els jugadors/es hauran de portar el material propi per al correcte i segur desenvolupament dels entrenaments i dels partits: proteccions personals, patins i equipació (pantaló i 2 samarretes de joc).  
8.    Els jugadors/es hauran de complir amb puntualitat els horaris marcats pel Club: entrenaments, desplaçaments, xerrades, reunions, competicions, …
9.    Els jugadors/es hauran d’assistir a tots els esdeveniments del Club programats al inici de la temporada: entrenaments, competicions, concentracions, …. (excepte causa major degudament justificada i amb avís amb una antelació mínima de 24 h – sempre i quan sigui possible –).
10.    Els jugadors/es, en el cas de no poder assistir a qualsevol esdeveniment programat pel Club, amb antelació mínima de 24 h, (entrenament, competició, concentració, xerrada, reunió,…) ho haurà de comunicar al seu delegat/da i entrenador/a pels següents canals estipulats com a vàlids: trucada telefònica i/o whatsap particular (no al grup).
11.    Els jugadors/es hauran de justificar les faltes de assistència i de puntualitat.
12.    Els jugadors/es hauran de mantenir una correcta actitud per al aprofitament de tots i cadascun dels entrenaments i competicions (independentment del resultat).
13.    Els jugadors/es hauran d’atendre i seguir les instruccions dels monitors/es i/o entrenadors/es tant als entrenaments com a les competicions.
14.    Els jugadors/es acataran les decisions del seu entrenador/a en relació al temps de joc disputat de manera individual, atenent a l’estat de forma física i tècnica del jugador/a a cada partit.
15.    L’entrenador/a és el màxim responsable de l’equip que dirigeix durant el decurs d’un partit i l’encarregat/da de repartir els minuts de joc amb l’objectiu de l’èxit col·lectiu.
16.    Depenent del nombre de fitxes per equip, l’entrenador/a serà l’encarregat/da de fer les convocatòries i comunicar-les amb suficient antelació als jugadors/es i a les seves famílies (a través dels mitjans de comunicació establerts pel club).
17.    L’entrenador/a ha de ser conscient que a les categories de formació (pre-benjamí i benjamí) l’objectiu ha de ser el formatiu i han de disputar minuts més o menys per igual tots/es els jugadors/es convocats “per aprendre”.
18.    Els pares/mares/tutors mantindran un comportament d’ànim als diferents equips i categories del club amb l’objectiu que crear un bon clima entre totes les famílies que es desplacin als partits.
19.    Sempre i quan sigui possible, pares/mares/tutors assistiran a les finals que puguin disputar els diferents equips de l’entitat.
20.    Sempre i quan sigui possible, algun membre de la junta directiva assistirà en representació oficial del club, a les finals que puguin disputar els diferents equips de l’entitat.
21.    Els jugadors/es hauran d’utilitzar la uniformitat oficial marcada pel Club a totes les competicions: Xandall del Club per als desplaçaments, samarreta d’entrenament per entrenar, 2ª equipament per als partits a domicili i 1ª equipament per als partits de casa i per la recollida de trofeus o medalles.  
22.    Com a norma general, als partits de casa, sempre hi haurà algun representant de la directiva del club, amb l’objectiu de solucionar possibles inconvenients amb el personal de la instal·lació, mitjans informàtics, estat de la pista, possibles ajornaments en cas de pista impracticable,...
23.    Als partits de casa, els jugadors/es hauran d’ajuntar-se i romandre amb la resta de companys/es de l’equip, al lloc escollit per l’entrenador/a, mantenint una actitud de respecte i ànim als equips d’altres categories del Club.
24.    A les competicions, s’acceptaran les decisions arbitrals, corresponent als entrenadors i delegats la facultat de reclamar-les, si ho consideren oportú, pels mecanismes i formes reglamentàries.
25.    Sense perjudici del dret de tota persona a manifestar-se de manera lliure sobre qualsevol aspecte de la vida quotidiana, el jugador/a i els seus pares/mares/tutors han de tenir especial prudència a les seves manifestacions públiques a qualsevol lloc físic o virtual (twitter, facebook, whatsap, blog o pàgina web), que puguin ser ofensives, vexatòries o perjudicials per al Club o qualsevol dels membre del mateix.

Es consideraran faltes lleus:
a)    L’absència i/o manca de puntualitat injustificada als entrenaments i/o partits.
b)    Entrenar amb manifest desinterès pels exercicis plantejats per l’entrenador/a o monitor/a, l’apatia en els gestos o la mala gana de manera reiterada a un mateix entrenament o partit.
c)    La desconsideració de paraula o gest, per part de qualsevol persona relacionada amb el club, o la manca al respecte ocasional a qualsevol company/a, monitor/a, entrenador/a, pare/mare o directiu durant el decurs d’un entrenament, partit o acte del Club.
d)    La desconsideració de paraula o gest, per part de qualsevol persona relacionada amb el club, o la manca al respecte ocasional a adversaris, àrbitres, espectadors o patrocinadors, sense causar un perjudici greu al Club.
e)    La mala utilització, per part de qualsevol persona relacionada amb el club, dels locals (vestidors) i instal·lacions que es disposin per a la realització d’entrenaments, partits, xerrades, reunions o qualsevol acte on estigui involucrat el Club.
f)    No fer cas, de manera puntual, a qüestions de poca importància indicades per entrenadors, delegats o directius del club, si el jugador/a mostra penediment immediat en la seva conducta.
g)    Formular observacions, per part de jugadors/es o pares/mares/tutors a l’àrbitre del partit de forma incorrecta i provocant una expulsió del jugador/a del terreny de joc amb sanció de 10’ per mal conducta.
h)    No assistir a les competicions o al lliurament de medalles i/o trofeus amb la indumentària reglamentària.
i)    Publicar en mitjans digitals observacions, articles, fotografies, vídeos o ressenyes vexatòries, immorals, ofensives o perjudicials en relació a qualsevol membre del club (jugadors/es, pares/mares/tutors, tècnics, delegats/des o directius/ves).


Es consideraran faltes greus:
a)    L’acumulació de 3 o més faltes lleus en un període inferior a 2 mesos.
b)    2 faltes injustificades a una competició en el termini de 1 mes (o en el seu defecte de 4 partits.
c)    Competir amb un manifest desinterès de manera reiterada durant un partit.
d)    Ocasionar danys greus a instal·lacions i/o bens materials, de manera premeditada.
e)    La manca de respecte de manera pública (o a qualsevol xarxa social), amb greus desconsideracions cap a companys/es, monitors/es, entrenadors/es, delegats/des o qualsevol persona relacionada amb el Club.­­­­­­­
f)    La negativa reiterada al compliment d’ordres e instruccions dels òrgans esportius competents relatius a una sanció (entrenador, comissió de disciplina del club o de la federació corresponent)
g)    Utilitzar la imatge del club per a fins particulars, allunyats dels objectius propis del Club.
h)    La devolució de les quotes mensuals establertes pel Club.
 
Es consideraran faltes molt greus:
a)    Acumular 3 o més faltes greus en període de 3 mesos consecutius.
b)    Acumular 5 o més faltes greus durant una mateixa temporada.
c)    L’agressió o falta de respecte de manera pública i evident a qualsevol persona o estament esportiu durant la pràctica esportiva d’una competició.
d)    El vandalisme, robatori i els danys materials premeditats en instal·lacions i materials durant la pràctica esportiva d’una competició.
e)    L’ús, administració, promoció o incitació al consum de substàncies prohibides (drogues, alcohol, dopants,...) mentre s’estigui sota la disciplina del Club.
f)    La devolució o no satisfacció de manera reiterada de la quota (mensual, trimestral, anual,...) establerta pel Club.
g)    El incompliment de qualsevol sanció imposada pel Club.


Article 5.- Sancions

Lleus
1.    Aniran des de:
1.    L’advertència (per escrit) fins a
2.    L’expulsió per espai d’una setmana de la disciplina i qualsevol activitat del Club.
Es reserva a la Comissió de Disciplina la possibilitat d’imposar un altre tipus de sanció si es considerés oportú.
2.    Els criteris que decidiran un o altre tipus de sanció seran:
1.    La reincidència en l’acció.
2.    La voluntarietat.
3.    L’advertència anterior.
4.    El dany produït al Club o altres persones de l’entitat.
3.    En el moment en el qual la Comissió de Disciplina tingui coneixement d’una infracció que pugui ser considerada com a lleu, la persona delegada per aquesta, per aquest tipus d’infracció (Entrenador, Delegat d’Equip o Coordinador), resoldrà de immediat en aplicació de la present normativa, prèvia audiència del interessat/da on podrà, en el seu cas, presentar al·legacions. La decisió adoptada podrà ser recorreguda davant la Comissió de Disciplina mitjançant recurs per escrit i adreçat a les oficines del Club.


Greus
1.    Aniran des de:
1.    L’expulsió per espai d’una setmana de la disciplina del club fins a
2.    L’expulsió de 15 dies de la disciplina del club.
Es reserva a la Comissió de Disciplina la possibilitat d’imposar un altre tipus de sanció si es considerés oportú.
La sanció per a la falta exposada com “Competir amb manifest desinterès i de manera reiterada o en contra dels interessos esportius del Club” serà la pèrdua al dret de continuar competint durant la present temporada.
2.    El criteri d’aplicació serà el mateix que per a les sancions lleus, és a dir:
1.    La reincidència en l’acció.
2.    La voluntarietat.
3.    L’advertència anterior.
4.    El dany produït al Club o altres persones de l’entitat.
3.    En el moment en el qual la Comissió de Disciplina tingui coneixement d’una infracció que pugui ser considerada com a lleu, la persona delegada per aquesta, per aquest tipus d’infracció (Director Esportiu), resoldrà de immediat en aplicació de la present normativa, prèvia audiència del interessat/da on podrà, en el seu cas, presentar al·legacions. La decisió adoptada podrà ser recorreguda davant la Comissió de Disciplina mitjançant recurs per escrit i adreçat a les oficines del Club.


Molt Greus  
1.    Les sancions molt greus aniran des de:
1.    L’expulsió per un espai no inferior a 15 dies de la disciplina del Club fins
2.    L’expulsió definitiva de l’entitat.
2.    El criteri d’aplicació serà el mateix que per a la resta de sancions.
3.    En el moment en que la infracció comesa pugui ser qualificada com a falta molt greu, la Comissió de Disciplina adoptarà l’acord d’iniciar la instrucció d’un expedient disciplinari amb l’objectiu d’esclarir els fets i depurar responsabilitats, donant trasllat i audiència al interessat/da dels fets imputats per tal que pugui presentar al·legacions.
Finalitzada la instrucció del expedient, la Comissió de Disciplina adoptarà l’acord que procedeixi. Aquest acord de resolució, serà notificat per escrit al interessat/da. La sanció imposada per la Comissió de Disciplina, començarà a tenir efecte a partir de l’endemà de la signatura de la mateixa. La sanció pot ser recorreguda al president de l’entitat, la resolució del qual serà d’obligatori compliment.
Tenint en compte el tipus de falta, les circumstàncies, així com la possible qualificació i sanció posterior, la Comissió de Disciplina podrà disposar discrecionalment de mesures cautelars de privació o suspensió de tots els drets socials del expedientat mentre es tramiti l’expedient, per un període màxim d’un mes. Aquest període de temps computarà per al compliment de la sanció que sigui imposada, si així procedeix per la naturalesa de la mateixa sanció.
 
Recurs a les sancions

Totes les sancions que siguin imposades per la Comissió de Disciplina o persones delegades, podran presentar recurs davant la pròpia Comissió de Disciplina en un termini de 10 dies naturals a partir de la comunicació. En el cas de sancions molt greus i havent estat desestimat el recurs de reposició per la Comissió de Disciplina, es podrà interposar recurs en alçada al president del Club (o Assemblea General) en un termini de 15 dies a partir de l’endemà de la desestimació en primera instància del recurs.
 
Circumstàncies eximents

 Són circumstàncies eximents :
·    Cas fortuït
·    Força major
·    Legítima defensa segons els mitjans i proporcions emprades i
·    Causes de molt especial consideració a criteri de la Comissió de Disciplina.
 
Circumstàncies atenuants

Són circumstàncies atenuants les següents:
1.    Haver precedit, immediatament a la comissió de la falta, una provocació suficient per a la realització de l’acció, a judici de l’òrgan competent (entrenador, delegat, coordinador, comissió de disciplina).
2.    Que l’infractor de la falta, abans de conèixer el inici del procediment disciplinari i per impuls de penediment espontani, a reparar o minorar els efectes de la falta, donar satisfacció al ofès o explicar-ho a l’òrgan competent.

Circumstàncies agravants

1.    Són circumstàncies agravants:
a)    Ser reincident en les faltes.
b)    La premeditació manifesta de la falta.
c)    Realitzar la falta mitjançant preu, recompensa o promesa.
d)    Abús de superioritat o utilitzar mitjans que puguin minorar la defensa.
2.    Existirà reincidència quan l’autor hagués sigut sancionat per infracció d’igual o major gravetat o per dues faltes d’inferior gravetat.
3.    La reincidència s’entendrà produïda en el decurs d’una temporada a partir del moment en que s’hagi comés la infracció.  


Autors de la infracció

Son autors de la infracció:
1.    aquells que la porten a terme directament,
2.    aquells que la provoquen o inciten a un altre a executar-la i
3.    aquells que cooperen en la seva execució.
 
Causes de l’extinció de la responsabilitat esportiva  

Es consideraran, en tot cas, causes de l’extinció de la responsabilitat esportiva:
1.    La mort de l’infractor.
2.    La dissolució o desaparició del Club.
3.    El compliment de la sanció.
4.    La prescripció de les infraccions o de las sancions imposades.


Prescripció de les infraccions

1.    Les infraccions prescriuran als tres (3) anys, a l’any (1) o al mes, segons siguin molt greus, greus o lleus, començant a comptar el temps al dia següent de la falta.  
2.    El termini de preinscripció s’interromprà si en un moment qualsevol s’inicia el procediment sancionador.  
Prescripció de las sancions


 Un cop la infracció és sancionada, aquesta sanció prescriurà als tres anys, al any o al mes, segons correspongui a infraccions molt greus, greus o lleus. Començarà a comptar el termini de prescripció des de l’endemà de la sentència ferma de la resolució per la qual es va imposar la sanció o des del trencament del compliment si aquesta hagués començat.  
 El coordinador i director esportiu del club, seran els encarregats de la vigilància i control dels entrenaments, podent adoptar mesures cautelars davant d’eventualitats i donant compte d’immediat a la Comissió de Disciplina del club.
En el cas de les competicions i desplaçaments, serà el delegat/da de la categoria, l’encarregat de la vigilància i control del grup, podent adoptar mesures cautelars davant d’eventualitats i donant compte d’immediat a la Comissió de Disciplina del club.
Únicament seran obligacions del club, i per tant dels entrenadors/es i delegats/des, les derivades de la pràctica esportiva. No entraran per tant, sota la seva responsabilitat, els events festius que poguessin organitzar-se paral·lelament a les competicions esportives no organitzades pel club. El club no es farà, en cap cas, responsable dels jugadors/es que pel seu compte o dels seus pares/mares/tutors en el cas dels menors d’edat, participin en a